Dr. Wojciech Pniejnia Olszynski

has been nominated the Honorary Consul of the Republic of Poland

for the Province of Saskatchewan since November 28, 2012.

Dr. Wojciech Pniejnia Olszyński

pełni funkcję Honorowego Konsula Rzeczpospolitej Polskiej

na prowincję Saskatchewan od 28 listopada, 2012 roku.

 

 

 

 

 

Every decision is to give up that which has not been chosen.

 

Każda decyzja jest wyrzeczeniem się tego co nie zostało wybrane.

 

Władysław Tatarkiewicz

 

dro pic for website.jpg

 

 

Honorary Consul is not employed by the Government of Poland, but official representative of the Government of the Republic of Poland.  He does not get any renumaration for his service; he works for the honor of the held position, hence the name Honorary.  Honorary Consuls are nominated by the Ministry of External Affairs but they do not represent any political party.

Honorary Consul Service Summary:

 • consular assistance for Poles in Saskatchewan

 • support for passport and notarial services

 • a local point of contact and resource centre for the Consulate of Toronto

 • administrative and logistical support for the official visits

 • advocacy on behalf of Polish interests and priorities

 • representation at diplomatic, ceremonial, and public affairs events

 • support for the Embassy of the Republic of Poland in Ottawa in maintaining bilateral relations

Honorowy Konsul nie jest pracownikiem polskiego rządu, ale oficjalnym representatem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.  Za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia - pracuje honorowo, stąd nazwa urzędu.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych powołuje obywateli polskich na urząd, ale Konsul Honorowy nie representuje partii politycznych.

Skrót obowiązków Konsula Honorowego:

 • pomoc konsularna dla Polaków mieszkających w Saskatchewan

 • informacje w sprawach paszportowych i notarialnych

 • lokalny punkt kontaktowy Konsulatu Generalnego w Toronto

 • zapewnienie oprawy administracyjnej i logistycznej oficjalnych wizyt

 • protegowanie polskich interesów i priorytetów

 • reprezentacja na spotkaniach i uroczystościach dyplomatycznych i publicznych

 • wsparcie dla Ambasady Rzeczpospolity Polskiej w Ottawie w utrzymywaniu stosunków dwustronnych